DJ Hlava

Shows

04.11. FRI: PRAHA - PYRÁT BAR
05.11. SA: PRAHA - P.M. CLUB | FREERIDE.CZ
09.11. WE: PRAHA - CHAPEAU ROUGE | WED BASS
11.11. FRI: PLZEŇ - DOMINIK CAFE
12.11. SA: KARLOVY VARY - MÁČKO
16.11. WE: PRAHA - CHAPEAU ROUGE | BASS DROP
22.11. TU: PRAHA - PALÁC AKROPOLIS
23.11. WE: PRAHA - CHAPEAU ROUGE | WED BASS
25.11. FRI: FREE
26.11. SA: PRAHA - PYRÁT BAR
30.11. WE: PRAHA - CHAPEAU ROUGE | WED BASS
02.12. FRI: PRAHA - BEJZMENT OPENING
06.12. TU: PRAHA - PALÁC AKROPOLIS
07.12. WE: PRAHA - CHAPEAU ROUGE | WED BASS
09.12. FRI: PLZEŇ - JEKYLL & HYDE
14.12. WE: PRAHA - CHAPEAU ROUGE | WED BASS
21.12. WE: PRAHA - CHAPEAU ROUGE | WED BASS
28.12. WE: PRAHA - CHAPEAU ROUGE | WED BASS
29.12. THU: PRAHA - PALÁC AKROPOLIS